پایه یازدهم

  • همه
  • آزمون ها
  • محتوای آموزشی
  • نمونه سوالات

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، تاریخ، زیست شناسی، فارسی، زبان انگلیسی

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ، انسان و محیط‌ زیست، زیست شناسی

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97
دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ

فایل های صوتی PACESETTER-2 برای کلاس زبان ترمیک پایه دهم و یازدهم – سال تحصیلی 99-98

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96
دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، زبان تکمیلی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، كارگاه كارآفرينی و توليد، دوران ما و تاریخ

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96
دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه

پاسخنامه تشریحی آزمون تستی جامع

نوبت اول – سال تحصیلی 97-96
دانلود نمونه سوالات زبان تکمیلی حاوی سه نمونه Reading Comprehension