نتایج

امتیازات در پایان هر هفته اعلام می شود

سوال / پاسخ

 • همه
 • پایه دهم
 • پایه دوازدهم
 • پایه یازدهم
 • سال تحصیلی 97-96
 • سال تحصیلی 98-97
 • سال تحصیلی 99-98
 • مرحله 1 برد فیزیک
 • مرحله 2 برد فیزیک

سوالات هفته ششم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته پنجم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته چهارم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته سوم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 99-98

سوالات هفته دوم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته اول برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته ششم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله اول سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته پنجم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله اول سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته چهارم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله اول سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته سوم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله اول سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته دوم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله اول سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته اول برد فیزیک پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مرحله اول سال تحصیلی 99-98 + پاسخ سوالات

سوالات هفته ششم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 97-98

سوالات هفته پنجم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته چهارم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته سوم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته دوم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته اول برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته ششم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله اول سال تحصیلی 97-98

سوالات هفته پنجم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله اول سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته چهارم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله اول سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته سوم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله اول سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته دوم برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله اول سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

سوالات هفته اول برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله اول سال تحصیلی 97-98
+ پاسخ سوالات

کل سوال ها و پاسخ های مرحله اول به علاوه سوال های مرحله دوم برد فیزیک – پایه دهم و پایه یازدهم

آزمایش و پژوهش

 • همه
 • پایه دهم
 • پایه یازدهم
 • سال تحصیلی 97-96
 • سال تحصیلی 98-97
 • مرحله 1 برد فیزیک
 • مرحله 2 برد فیزیک

آزمایش و پژوهش برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله دوم سال تحصیلی 97-98

آزمایش و پژوهش برد فیزیک پایه دهم و یازدهم مرحله اول سال تحصیلی 97-98

کل آزمایش ها و پژوهش های مرحله اول و مرحله دوم برد فیزیک – پایه دهم و پایه یازدهم

اخبار برد فیزیک

آقای محمدمهدی حاجی عباسی از پایه دوازدهم با کسب 40 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

آقای محمدمهدی داورزنی از پایه دهم با کسب 47 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

آقای محمدمهدی حاجی عباسی از پایه یازدهم با کسب 47 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

آقای محمدصدرا شرفی از پایه یازدهم با کسب 64/83 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

مرحله اول مسابقات فیزیک ویژه به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.

پاسخ برتر آزمایش شماره 2 فیزیک ویژه - مرحله 1 - سال تحصیلی 97-96 آقای عرفان فاضلی دانش آموز پایه یازدهم موفق شد مقام تحقیق برتر و کامل آزمایش و پژوهش شماره 2 فیزیک ویژه را کسب کند. آزمایش و [...]
پاسخ برتر آزمایش شماره 1 فیزیک ویژه - مرحله 1 - سال تحصیلی 97-96 آقای عرفان فاضلی دانش آموز پایه یازدهم موفق شد مقام تحقیق برتر و کامل آزمایش و پژوهش شماره ۱ فیزیک ویژه را کسب کند. آزمایش و [...]