نفرات برتر فیزیک ویژه - مرحله 1 - سال تحصیلی 99-98

مرحله اول مسابقات فیزیک ویژه به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.

آقای محمدمهدی حاجی عباسی از پایه دوازدهم با کسب 40 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

نفر اول: محمدمهدی حاجی عباسی … 40 امتیاز

پایه دوازدهم

محمدمهدی حاجی عباسی

نفر دوم: علی رضا پورنهاوندی … 35/5 امتیاز

پایه یازدهم

علی رضا پورنهاوندی

نفر سوم: محمدمهدی دارینی … 32/5 امتیاز

پایه دوازدهم

محمدمهدی دارینی

نفر چهارم: محمدامین شاه علی … 28/5 امتیاز

پایه یازدهم

محمدامین شاه علی

نفر چهارم: حسین هراتی … 28/5 امتیاز

پایه یازدهم

حسین هراتی