نفرات برتر برد ریاضی - مرحله 1 - سال تحصیلی 99-98

مرحله اول مسابقات برد ریاضی به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.

آقایان محمدمهدی حاجی عباسی (پایه دوازدهم) و علی رضا پورنهاوندی (پایه یازدهم) با کسب 37/5 امتیاز به طور مشترک مقام اول این مرحله را به دست آوردند.

نفر اول: محمدمهدی حاجی عباسی … 37/5 امتیاز

پایه دوازدهم

محمدمهدی حاجی عباسی

نفر اول: علی رضا پورنهاوندی … 37/5 امتیاز

پایه یازدهم

علی رضا پورنهاوندی

نفر سوم: محمدمهدی دارینی … 37 امتیاز

پایه دوازدهم

محمدمهدی دارینی

نفر چهارم: علی عدل یار … 36 امتیاز

پایه یازدهم

علی عدل یار

نفر پنجم: محمدمهدی داورزنی … 30 امتیاز

پایه یازدهم

محمدمهدی داورزنی