نفرات برتر فیزیک ویژه - مرحله اول - سال تحصیلی 98-97

مرحله اول مسابقات فیزیک ویژه به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.

آقای محمدمهدی حاجی عباسی از پایه یازدهم با کسب 47 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

نفر اول: محمدمهدی حاجی عباسی … 47 امتیاز

پایه یازدهم

محمدمهدی حاجی عباسی

نفر دوم: میلاد نژوری … 42 امتیاز

پایه یازدهم

میلاد نژوری

نفر سوم: محمدعلی میرزایی … 40 امتیاز

پایه یازدهم

محمدعلی میرزایی

نفر چهارم: محمدمهدی داورزنی … 39/5 امتیاز

پایه دهم

محمدمهدی داورزنی

نفر پنجم: مبین عاشوری … 39 امتیاز

پایه یازدهم

مبین عاشوری

نفر ششم: سیدمحمدپارسا میرجعفری … 37 امتیاز

پایه یازدهم

سیدمحمدپارسا میرجعفری

نفر هفتم: سیدمهدی آقاسیدمیرزا … 33 امتیاز

پایه یازدهم

سیدمهدی آقاسیدمیرزا

نفر هفتم: محمدهادی معینی … 33 امتیاز

پایه دهم

محمدهادی معینی

نفر نهم: محمدفکورراد … 30 امتیاز

پایه یازدهم

محمد فکورراد

نفر نهم: احمد ایلخانی … 30 امتیاز

پایه یازدهم

احمد ایلخانی

نفر نهم: سیدمحمدرضا رضایی … 30 امتیاز

پایه یازدهم

سیدمحمدرضا رضایی