معما - آذر 1400 - متوسطه 1 - دبیرستان امیر

معما (مسابقه علمی مدرسه امیر) در روز شنبه 27 آذر 1400 ساعت 15:00 برگزار می شود.
  • م
  • ع
  • م
  • ا
  • معما
  • شنبه 27 آذر 1400 - ساعت 15:00

توجه

آزمون به صورت تستی و دارای نمره منفی است.

در سامانه مودل بارگذاری می شود، و محدوده آن تمام مطالب ارائه شده از ابتدای سال تحصیلی خواهد بود.

جوایز

نفر اول: 200 امتیاز ♦ نفر دوم: 150 امتیاز ♦ نفر سوم: 100 امتیاز

پایه

بخش اول

ادبیات - عربی - زیست - زبان

40 سوال 40 دقیقه

15 الی 15:40

بخش دوم

حساب - هندسه - فیزیک

45 سوال 90 دقیقه

16 الی 17:30

پایه

بخش اول

ادبیات - عربی - زیست

30 سوال 30 دقیقه

15 الی 15:30

بخش دوم

حساب - هندسه - فیزک

45 سوال 90 دقیقه

15:45 الی 17:15