جلسات اولیا - متوسطه 1 - سال تحصیلی 99-98

همه فایل های صوتی جلسات اولیا – متوسطه 1 – سال تحصیلی 99-98
 • موضوع

  جلسه پنجم مادران: تذکرات امور اجرایی

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  98/11/17

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  3.60 MB

 • موضوع

  جلسه پنجم مادران: عناصر اصلی و کلیدی در تربیت – قسمت 2

 • سخنران

  استاد ناصر کاظمی

 • تاریخ

  98/11/17

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  13.5 MB

 • موضوع

  جلسه دوم پدران: تذکرات امور جاری و کارنامه نوبت اول

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  98/11/3

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  6.75 MB

 • موضوع

  جلسه دوم پدران: صیانت در تربیت

 • سخنران

  آقای داوود صفرزاده

 • تاریخ

  98/11/3

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  13.4 MB

 • موضوع

  جلسه چهارم مادران: تذکرات

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  98/10/12

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  5.48 MB

 • موضوع

  جلسه چهارم مادران: عناصر اصلی و کلیدی در تربیت – قسمت 1

 • سخنران

  استاد ناصر کاظمی

 • تاریخ

  98/10/12

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  12.7 MB

 • موضوع

  جلسه سوم مادران: تذکرات

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  98/9/14

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  2.00 MB

 • موضوع

  جلسه سوم مادران: راه و بیراهه ها – قسمت 2

 • سخنران

  آقای دکتر خردمند

 • تاریخ

  98/9/14

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  14.7 MB

 • موضوع

  جلسه دوم مادران: راه و بیراهه ها – قسمت 1

 • سخنران

  آقای دکتر خردمند

 • تاریخ

  98/8/9

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  18.8 MB

 • موضوع

  جلسه اول پدران: انتخابات انجمن اولیا و مربیان

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  98/8/2

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  3.59 MB

 • موضوع

  جلسه اول پدران: راه و بیراهه ها

 • سخنران

  آقای دکتر خردمند

 • تاریخ

  98/8/2

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  15.2 MB

 • موضوع

  جلسه اول مادران: بر حسین (ع) باید گریست.

 • سخنران

  آقای داوود صفرزاده

 • تاریخ

  98/7/18

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  10.0 MB

 • موضوع

  جلسه اول مادران: مهارت های یادگیری

 • سخنران

  دکتر سیدعلی شاه طاهری

 • تاریخ

  98/7/18

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  10.0 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای نهم: هماهنگی های اجرایی

 • سخنران

  آقای هادی ظهوری

 • تاریخ

  98/7/11

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  8.60 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای نهم: تذکرات آغازین

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  98/7/11

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  9.64 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای هفتم: هماهنگی های اجرایی

 • سخنران

  آقای مجید ذاکری

 • تاریخ

  98/7/4

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  9.05 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای هفتم: تذکرات آغازین

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  98/7/4

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  7.27 MB