۳۱ ۰۲, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۲/۳۱ ۸:۳۹:۰۰اردیبهشت ۳۱ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافیا، زیست شناسی

۳ ۱۰, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۳۹:۲۹دی ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه یازدهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ

۱۹ ۰۲, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت دوم

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۴۵:۵۵اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه یازدهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، زبان تکمیلی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، كارگاه كارآفرينی و توليد، دوران ما و تاریخ

۱۹ ۰۲, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت دوم

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۵:۱۸اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، آمادگی دفاعی، جغرافیا، زیست و اکسل

۱۰ ۱۰, ۱۳۹۷

آمادگی برای امتحان نگارش – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۷:۰۵دی ۱۰ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , |

شامل یک داستان و نکات درست نویسی مورد نیاز در آزمون نگارش پایۀ دهم - سال تحصیلی 98-97

۲ ۱۰, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۴۶:۱۴دی ۲ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه یازدهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه

۲ ۱۰, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۷:۳۰دی ۲ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: تفکر رسانه ای، دین وزندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه

۲۲ ۰۲, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت دوم

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۹:۰۲:۱۳اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

سوالات آزمون های نوبت دوم - سال تحصیلی 96-95 نمونه سوالات دروس عربی، ریاضیات، سواد رسانه، زبان انگلیسی، فارسی، هندسه، دین و زندگی، فیزیک، جغرافیا، نگارش، شیمی، زبان تکمیلی و آمادگی دفاعی

۱۱ ۱۰, ۱۳۹۶

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۹:۰۴:۲۰دی ۱۱ام, ۱۳۹۶|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

سوالات آزمون های نوبت اول - سال تحصیلی 96-95 نمونه سوالات دروس عربی، ریاضیات، سواد رسانه، زبان انگلیسی، فارسی، هندسه، دین و زندگی، فیزیک، جغرافیا، نگارش، شیمی، زبان تکمیلی

Go to Top