نفرات برتر برد ریاضی - مرحله اول - سال تحصیلی 98-97

مرحله اول مسابقات برد ریاضی به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.

آقای احمد ایلخانی از پایه یازدهم با کسب 50 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

نفر اول: احمد ایلخانی … 50 امتیاز

پایه یازدهم

احمد ایلخانی

نفر دوم: محمدمهدی داورزنی … 49/5 امتیاز

پایه دهم

محمدمهدی داورزنی

نفر سوم: محمدعلی میرزایی … 49 امتیاز

پایه یازدهم

محمدعلی میرزایی

نفر چهارم: محمدفکورراد … 48 امتیاز

پایه یازدهم

محمد فکورراد

نفر چهارم: محمدمهدی حاجی عباسی … 48 امتیاز

پایه یازدهم

محمدمهدی حاجی عباسی

نفر ششم: مبین عاشوری … 46 امتیاز

پایه یازدهم

مبین عاشوری

نفر هفتم: میلاد نژوری … 44 امتیاز

پایه یازدهم

میلاد نژوری

نفر هشتم: علی عدل یار … 40 امتیاز

پایه دهم

علی عدل یار

نفر نهم: سیدمحمدپارسا میرجعفری … 39 امتیاز

پایه یازدهم

سیدمحمدپارسا میرجعفری

نفر دهم: سیدمحمدرضا رضایی … 37 امتیاز

پایه یازدهم

سیدمحمدرضا رضایی