نفرات برتر مستمر اول - سال تحصیلی 99-98 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر اول سال تحصیلی 99-98

نفرات برتر پایه یازدهم (دوره 21)

best-students-mid-term1-98-99-(6)

رتبه

دانش آموز

معدل

1

محمدمهدی داورزنی

19/79

2

علیرضا پورنهاوندی

19/78

3

ایلیا اعتمادی پور

19/66

4

امیرحسین احدی

19/26

5

سیدمهدی امام زاده

19/16

6

علی عدل یار

18/98

7

سیدمحمدپارسا حقگو

18/78

8

صالح رحمانی

18/73

9

امیرحسن کنگرانی

18/71

10

مهدی چیت ساز

18/70

نفرات برتر پایه دهم (دوره 22)

best-students-mid-term1-98-99-(3)

رتبه

دانش آموز

معدل

1

محمدحسین میرجلیلی

19/45

2

محمدحسین قائمی

19/40

3

حسین شیرازی

19/28

4

احسان کمالی

19/26

4

میلاد نژوری

19/20

6

محمدعلی کفاشچیان

18/96

7

علی کاشفی

18/95

8

سیدمحمدپارسا میرجعفری

18/78

9

محمدحسین عقیلی

18/65

10

محمد فکورراد

18/43